سلام.ديشب دوباره خواب سياهكل را ديدم باز هم گم شده بودم يعني راه باز گشتن را پيدا نميكردم يا به كوه ميرسيدم يا به رود خانه يا  به بن بست وغيره ميدانستم كه براي ديدن خانه دوران كودكي ام به سياهكل سفر كرده ام اما چگونه يا چه روزي وبا كي؟در خوابم مطرح نبود و يا اينكه به چه شهري بايد برگردم .تنها ميدانستم كه بايد برگردم ولي همه راه ها اشتباه از كار در ميامد  گاهي  تنها بودم و گاهي ادمهاي ديگري هم در خيابان بودند هر چند كه من چيزي از آنها نميپرسيدم .خودم هم نميدانم چند بار اين خواب را ديده ام ,با كمي تفاوت ,مثل بجاي خانه مدرسه است يا بازار روز 5 شنبه و غيره .  راستي كسي  از سياهكل خبري  عكسي دارد, رودخانه اي از وسطش رد ميشد ايا  آبي دارد ?  يا خشك است اگر نه دستكم ايا كسي تعبير خواب ميداند ؟ قول ميدم دعاش كنم . لطفا  دعايش را هم ضمبمه كنيد خدا نگهدار

/ 0 نظر / 6 بازدید