سلام,گاهي فكر ميكنم هرگز آدم بطور صد در صد حتي بعد 20 سال زندگي( در مورد من)نميتونه فرهنگ كشور ديگري را كه در آن بدنيا نيامده و  رشد نكرده.بفهمه,البته ميپذيره.33.gif
هميشه برام هضمش كمي سخت بود كه ميشنيدم چه پسر چه دختر در جمع دوستانه به هم فحش ميدهند,مثلا اگر در يك پارك پسري با شيطنت چيپس دوست پسر يا دختري را بردارد ,صاحب چيپس با شوخي يا جدي ميگه :اوه مادر ...ه چيپسمو بده يا ك..ي  و همه ميخندند18.gif
 چند روز پيش در ماجرايي مشابه يكي به ديگري گفت : مادر ج...  :ولي فوري  ازش عذرخواهي كرد,و كسي هم نخنديد. روز بعد ازش پرسيدم چي شد ديروز
از دوست تازه واردمون عذر خواهي كردي هنوز خيلي باهاش صميمي نشدي؟
گفت  به ¡ بچه محلمون بوده  ولي چون مادرش واقعا ج... است نبايد بهش گفت مادر ...31.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید