نگاهی از دور

طنز
نویسنده : زیتا - ساعت ۳:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٩
 

ميگن وقتی آزادی بيان نباشد٫مردم حرف شان را در قالب جوک و کنايه و طنز می زنند.چه در غرب باشد٫چه در شرق.و گاهی راهی نمی ماند بجز خنديدن به گرفتاريها و بازی روزگار.دوستی از کشور پرو٫جوک زيز را برايم فرستاده٫ميدانم که شبيه آنرا شنيده ايد٫ولی بدنيست با درد دل مردم کشورهای ديگر هم آشنا شويم.مينويسد:

آقای تولهدو٫رييس جمهور فعلی پرو ميميرد.و به برزخ منتقل ميشود تا تکليفش روشن شود٫يکی از کارکنان برزخ او را به اتاقی راهنمايی ميکند که پر از ساعت بود.آقای رييس نگاهی به ساعت ها می اندازد و ميبيند که زير هر کدام نام يک کشور نوشته شده ولی اين ساعت ها٫هر کدام با يک سرعت خاص خود کار ميکنند٫يعنی عقربه های بعضی از ساعتها تند ميچرخد و در مورد بعضی از کشورها٫بسيار کند حرکت ميکند.از يکی از فرشتگان که از کنارش عبور ميکرده٫با تعجب دليل اين تفاوت را میپرسد.فرشته با مهربانی پاسخ ميدهد:خدا با اين ساعت ها٫درجه فساد مالی دنيا را ميسنجد.مثلن آنکه خيلی آهسته حرکت ميکند٫مربوط به کشور سويس است.آقای رييس متوجه ميشود که درست است٫عقربه ساعت کشورهايی مانند بلژيک يا آلمان کند است . مال برزيل و آرژانتين و غيره خيلی تند حرکت ميکنند.ولی هرچه نگاه ميکند٫اسم پرو را نمی بيند.با خوشحالی ميگويد٫مثل اينکه در پرو-ی من اصلن هيچگونه فسادی وجود ندارد٫چون ساعتش را در اينجا نميبينم٫فرشته با تبسمی جواب ميدهد٫آه٫ساعت پرو را٫چون خيلی تند ميچرخد٫بجای پنکه سقفی در اتاق خودمان٫نصب کرده ايم!