نگاهی از دور

قانون اساسی اروپا
نویسنده : زیتا - ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۳
 

امروز در اسپانيا انتخابات بود٫برای تاييد يا رد قانون اساسی کشورهای اروپايی.اسپانيا اولين کشور اروپايی است که از راه يک رفراندوم اينکار را ميکند و بقيه کشورها منتظر که نتيجه چه ميشود.من هم از صبح با علاقه اين جريان را دنبال کردم.که مثلن در ساعت ۲بعدازظهر٫چند در صد از مردم رای داده بودند٫که مسن تر ها صبح زود رای دادند و جوانتر ها آخر وقت٫ در چه شهرهايی استقبال مردم بيشتر بوده.(شايد جالب باشد که بگويم٫شهری که کمتر از همه رای دادن را جدی گرفتند:سه اوتا :بود که در مرز اسپانيا و مراکش قرار دارد و عرب اسپانيايی در آنجا زياد هستند.با اينکه همه حزب های بزرگ از مردم خاسته بودند که در اين انتخابات شرکت کنند٫ تنها ۴۲٪از مردم  شرکت کردند که بسيار کم است٫ ۷۶٪ رای آری دادند٫ ۱۷٪ نه و بقيه هم سفيد.حزب چپ اسپانيا و شاخه سياسی اتا به اين قانون اساسی نه گفتند ولی طبيعی است که طرفدارانشان را به رای دادن تشويق کرده بودند.تنها حادثه مهم روز در اين باره رفتار يکی از اعضای حزب چپ بود که هنگام رای دادن٫ روی لباسش يک اتيکت :نه به قانون اساسی:چسپانده بود و چون بر خلاف قانون انتخابات در اسپانيا است که هرگونه تبليغ در روز رای گيری را ممنوع ميکند٫اورا دستگير کرده و چند ساعت بعد هم٫پس از تشکيل پرونده آزاد شد.به هر حال روز خوبی بود.دستکم از نظر من٫ که هر چند در سرازيری عمر٫ميدانم که حق انتخاب در انتخاباتی را دارم که نتيجه اش از پيش تعيين نشده.فکر ميکنيد چيز کوچکی است؟