نگاهی از دور

عزاداری
نویسنده : زیتا - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢۳
 

آه!ياسر عرفات هم مرد٫وحتمن همه مراسم حاکسپاری اش را ديده ايم.من هم با يکی از دوستانم٫اين مراسم را از کانال ۳ اسپانيا که آنرا بطور مستقيم پخش ميکرد و چند روزنامه نگار٫بطور همزمان در باره ياسر عرفات حرف ميزدند و مراسم را تفسير ميکردند٫ديدم.همه ديديم که با چه ابهت و وقاری در فرانسه وحتی مصر برگزار شد و با چه بی برنامگی و آشفته بازاری در رام الله!.و اگر مثل من بیکار بوديد حتمن شمرديد که چند بار در هليکوپتر را باز کردند و دوباره بستند٫چند بار پله را از هليکوپتر بيرون آوردند دوباره بردند تو٫چند هزار تير هوايی شليک کردند و چند بار سرنشينان هليکوپتر از اون بالا از مردم خاستند که بروند عقب تا ماشين نزديک شود و بتوانند تابوت را به آن منتقل کنند! و اما مردم تنها ميخاستند به تابوت نزديک شوند.تير٫ تفنگ٫ خاهش اثری نداشت.هدف لمس تابوت بود و بس.سرانجام تابوت را در يک جیپ رو باز قرار دادند و برای اولين بار در عمرم ديدم که چند نفر روی تابوت نشستند و با هيجان و احساس پيروزی شروع کردند به فرياد زدن.در پايان بدليل جنون و هجوم مردم٫نتوانستند در جای پيش بينی شده دفنش کنند و در نيمه راه٫سر و ته قضيه را هم آوردند.دلم ميخاست يه جوری زمان می ايستاد و يکی از تک تک آن مردم میپرسيد که چرا و به کجا حمله ميکنند٫از دست زدن به تابوت چه احساسی پيدا ميکنند؟چرا مثل آدمای طبيعی در يک صف نمی ايستند که ماشين حامل تابوت رد شود و برای آمرزش او دعا کنند و يا تنها تماشا کنند؟.زمانی که مردی را نشان دادند که پسر بچه ۵ با ۶ ساله اش را روی دست بلند کرده و سعی ميکند که به تابوت نزديک شود٫دوستم از من پرسيد معنی و دليل اين از جان گذشتگی برای لمس تابوت٫در اسلام چيست؟ گفتم:چنين رسمی وجود ندارد و اين عربها وحشی هستند:درست در همانموقع مجری برنامه که يکی از قديمی ترين روز نامه نگاران اسپانيا است و از زمان فرانکو در راديو و تلويزيون برنامه دارد و من کارش را خيلی دوست دارم گفت: اين صحنه ها مرا ياد مراسم خاکسپاری آيت الله خمينی مياندازد!!:لعنت به زبانی که بی موقع باز ميشود و ديگه هم اين خانم روزنامه نگار را دوست ندارم.