نگاهی از دور

زن کشی
نویسنده : زیتا - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۱٥
 

امروز هم خبر تکراری بود:شب گذشته ۲ زن توسط همسر و مردی که با  او زندگی ميکردند بقتل رسيدند:در مورد نخست مردی ۶۵ ساله زن ۶۰ ساله اش را که تقاضای طلاق کرده بوده با شليک ۳ گلوله تفنگ شکاری اش ميکشد از او ۳ فرزند و ۲ نوه دارد. در مورد دوم مردی مراکشی دوست دختر اکوادوری اش را که پس از ۳ ماه زندگی مشترک او را ترک کرده بوده با ضربات چاقو بقتل ميرساند:در اين سال ۲۰۰۴ ميلادی در اسپانيا تاکنون ۸۵ زن توسط شريک زندگيشان کشته شده اند و ۶۲۰۰۰ زن(۳ تا صفر درست است)از مردشان به دادگاه يا پليس شکايت کرده اند.لازم به ياد آوری نيست که خيلی از زنها سکوت ميکنند وگرنه تعداد از اين هم بيشتر است .آيا کسی هست بمن بگويد چرا حتا در يک کشور غير مسلمان که کتک زدن زن از واجبات نيست با زن بد رفتاری ميشود؟تازه آن زن بيچاره که به هزار دليل تا ۶۰ سالگی تحمل ميکند تا بچه هايش بزرگ شوند و بعد ميگويد بس است ٫ديگر ترا و دستهای کثيف ترا که بجای نوازش کتکم ميزنی تحمل نميکنم بايد بميرد؟آيا گناه از خود ما زنها هست که پسرانمان را بد تربيت ميکنيم؟آيا مار در شکم میپرورانيم؟چرا ۹۹٪از مردان فکر ميکنيد که زن هميشه بايد تحمل کند٫هميشه بايد عاشق مردش باشد حتا اگر اين مرد قاتل باشد؟چرا يک مرد هر گونه شکستی را ميتواند هضم کند بجز شکست در برابر يک زن را؟چرا اين همه تنفر از زن؟ آيا با زنها دشمن هستيد؟آيا از زنها ميترسيد؟. 

victima_malos_tratos.jpg