نگاهی از دور

 
نویسنده : زیتا - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٩
 

نميدانم مصاحبه مارادونا را که در آرژانتين لقب خدا به او داده اند را ديده ايد يا نه.من از نصيحت کردن و نصيحت شنيدن بدم مياد٫ اما براستی که اين مصاحبه را که با يک کانال خصوصی آرژانتين کرده بايد همه آدما چه معتاد و چه غير معتاد ببينند که به چه حال و روزی افتاده  با اشک در چشم ميگفت که از مرگ ميترسه و ۴۳ سال داره و بايد بتونه در مورد زندگيش تصميم بگيرد ولی خانواده اش اجازه نميدهند که به کوبا برود(از دوستان نزديک فيدل کاسترو است و آنجا راحت ميتواند آنقدر کوکائين بکشه که بميره).مارادونا و امثال او آنقدر پول دارند که در تصور ما آدمای معمولی نمی گنجد اما هيج پولی نميتواند با خطرات جانی و اجتماعی اعتياد مقابله کند.