نگاهی از دور

اتا و ايرا
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٤
 

*ايرا* سرانجام٫رسمن خلع سلاح شد.به زبان ديگر به اين نتيجه رسيد که برای رسيدن به هدف٫از در دیپلماسی وارد شود.آنهم پس از سالها مبارزه مسلحانه و کشتار و بمب.اما اتا همين ديروز بمب ديگری را در يک مجموعه صنعتی در آويلا منفجر ميکند.خوشبختانه زيان جانی نداشت.ولی چرا اينکار را ميکند؟به چه دليل به مردم خود باسک زيان مالی و جانی ميرساند؟اتا معمولن به شرکتهای بزرگ٫نامه ای مينويسد و درخواست مبلغی پول ميکند که سالانه بايد آنرا بپردازند.اگر کسی زير بار اين ماليات انقلابی(باج سبيل) نرود در معرض خطر مرگ يا بمب گذاری و ويرانی محل کارش قرار ميگيرد.تازه اگر اين باج سبيل را به اتا بدهد و پليس از جريان آگاه شود٫به جرم همکاری با اتا دچار مشکل ديگری ميشود.البته امروزه بخاطر سياست خارجی حکومت پيشين(حزب مردم به رهبری أفای ازنار)اتا چندان قوی نيست و مثل ده سال پيش توانايی آدمکشی و أدم ربايی ندارد٫ولی هنوز ميتواند و ميکند.از طرف ديگر آقای زاپاترو٫نخست وزير کنونی اسپانيا که يرای تشکيل دولت٫نياز به اتحاد با همه احزاب باقيمانده٫از جمله حزب جدايی طلب باسک(بخوانيد شاخه سياسی اتا) داشت٫امتيازات زيادی به آنها داد.يکی از اين امتيازات٫پذيرفتن طرح جديد ناسيوناليستهای کاتالان برای خودمختاری بيشتر است که قرار است روز جمعه در مجلس کاتالونيا مطرح شود و سپس برای تصويب نهايی به مادريد فرستاده شود.ولی جالب اينجاست که هنوز ۳ حزب قوی در کاتا لونيا٫سر تقسيم کيک٫ دعوای خانگی دارند.و هر کدام سهم بيشتری برای خود ميخواهد.در اين ميان٫هراز چند گاهی٫اتا بمبی می ترکاند و چند نفر را ورشکست و خانه خراب ميکند.آی نميدانيد من چقدر از خدای خودم ممنونم که جزو پولدار های اسپانيا نيستم.