نگاهی از دور

عناوین مطالب وبلاگ "نگاهی از دور"

» برگشتم :: ۱۳٩٢/٢/۳
» نوروز :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» نگرانی های یک قدرتمند :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» در جستجوی یک پدر خوب :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» چیزهاپی برای نفهمیدن :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» ارابه عداات :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» شیران زمین :: ۱۳۸۸/٥/٩
» یک تصویر گویا تر از هزار حرف :: ۱۳۸۸/٥/۱
» لطفن شاد باشید :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» آزادی :: ۱۳۸۸/٤/٤
» همدردی دیگران با ما :: ۱۳۸۸/٤/٢
» ندا-ی آزادی :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» verde que te quiero verde :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» رییس دولت ایده ال :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» بازگشت موقت :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» شیر خدا :: ۱۳۸٧/٩/٢
» حقیقت تلخ یا دروغ شیرین؟ :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» اسباب بازی :: ۱۳۸٧/۸/٤
» پسر بچه ای با پیژامه راه راه :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» آنتونیو باندراس و گلشیفته فراهانی :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» لوبینا و آقای احمدی نزاد :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» رباعی بر گزیده من :: ۱۳۸٧/٧/۳
» فروشگاه کلیه ایرانی :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» ممدو و امر به معروف 4 (بخش آخر) :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ممدو و امر به معروف 3 :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» ممدو و امر به معروف 2 :: ۱۳۸٧/٦/٧
» ممدو و امر به معروف :: ۱۳۸٧/٦/٥
» فارسی را پاس میداریم :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» بی حیایی ما ملت و مدرک آقای وزیر :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» رونمایی :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» آمادگی برای المپیک :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» عملیات پاکسازی ساحل دریا در اسپانیا :: ۱۳۸٧/٥/٥
» میرم سفر :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» سن فرمین و پامپلونا :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» یک خبر خوش :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» من هم از فوتبال مینویسم. :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» یک پرسش دیگر. :: ۱۳۸٧/٤/۸
» تابستان گرم و طولانی :: ۱۳۸٧/٤/٢
» یک دقیقه لطفن :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» آقای ماهی صفت :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» آقای قطبی :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
» ماری لوز و پدرش :: ۱۳۸٧/۳/٦
» ایده ناب! :: ۱۳۸٧/۳/٢
» یک سوال بچگانه :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» یک سقوط دردناک :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
» واژه :: ۱۳۸٧/٢/۱٠
» زنان و وزارت :: ۱۳۸٧/٢/٢
» بازگشت دو روزه :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
» خبرهای خوش :: ۱۳۸٧/۱/۱٦
» تهدید خطرناک :: ۱۳۸٧/۱/٥
» نوروزتان پیروز :: ۱۳۸٧/۱/۱
» خودتان مقایسه کنید :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» پایان انتخابات در اسپانیا :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» رویا در ترن :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
» از 3 حال بیرون نیست :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
» ام اس و خانواده :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» دیکتاتور و استعفا :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» پست و مفام یا اخلاق :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٧
» فوتبال ايران و استخدام خدا :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٢
» تيره سياستمداران :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» يک دانشجو!! :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
» نوآوری در آمريکا! :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» يک پرسش ساده! :: ۱۳۸٦/۱۱/٤
» نکال حيدری :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» سرود ملی اسپانيا و لا لا لالا :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
» ملافه های تميز :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
» واقع بينی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» سالاد :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» شادباش :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» کارولاين و گريشهام :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» چطور عاشق ميشيم؟ :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
» از چی بنويسم؟ :: ۱۳۸٦/٩/٢۳
» سايه :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» حکم قاضی :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» هادی و صمد :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» حماقت و تکنولوژی :: ۱۳۸٦/٩/۸
» موزيکال کوئين :: ۱۳۸٦/٩/٤
» فرانکو :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» ايران ونزوئلا-ونزوئلا ايران :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» چرا ساکت نميشوی؟ :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
» فيلمنامه :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» آقای سارکوزی سلطان قلبها در اسپانيا :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» پرسپوليس :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» موزه پرادو :: ۱۳۸٦/۸/٩
» ماموگرافی :: ۱۳۸٦/۸/٤
» اين آقا را ميشناسيد؟ :: ۱۳۸٦/۸/۱
» بليط بخت آزمايی :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» ترس :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» دندانپزشکی :: ۱۳۸٦/٧/۱٩
» پيشگويی ملک فاروق :: ۱۳۸٦/٧/۱٥
» شيراز و رانندگان تاکسی :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
» حرفهای نگفته :: ۱۳۸٦/٧/٩
» کارت ملی :: ۱۳۸٦/٧/٧
» وچه تشابه آقای احمدی نژاد و آقای زاباترو :: ۱۳۸٦/٧/٤
» خورشيد :: ۱۳۸٦/٧/٢
» گناه :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» ما مردم مهربان :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» گرسنگی تشريفاتی :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» عشق و سياست :: ۱۳۸٦/٦/٢۱
» انتخابات در مراکش :: ۱۳۸٦/٦/۱۸
» مشکل فرار :: ۱۳۸٦/٦/۱٤
» اندرز های مادرانه من :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» دنيا کارمن :: ۱۳۸٦/٦/٩
» آقای کاسترو و پناهندگی :: ۱۳۸٦/٦/٧
» نتيجه مثبت :: ۱۳۸٦/٦/٤
» انسان!!! :: ۱۳۸٦/٦/٢
» ماجرای حافظ و دخترکان و من :: ۱۳۸٦/٥/۳٠
» جمهوری!!! :: ۱۳۸٦/٥/٢٦
» کتاب ها و عکس ها :: ۱۳۸٦/٥/۱٩
» نيمه ماه :: ۱۳۸٦/٥/۱۳
» برگشت از ايران :: ۱۳۸٦/٥/۱٠
» جشن پايان دوره :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
» سفر :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
» مهاجر بودن انتخابی است يا مادر زادی؟ :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» شهردار مادريد :: ۱۳۸٦/۳/٧
» بانو :: ۱۳۸٦/۳/٢
» جمله سال :: ۱۳۸٦/٢/٢٦
» بازی :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» هفت هزار کلمه! :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» جشن تولد من :: ۱۳۸٦/٢/۱۳
» يک پرسش :: ۱۳۸٦/٢/٧
» جشن پايان دوره :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
» جريمه :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
» کلمه :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
» ترک عادت :: ۱۳۸٦/۱/۱٢
» اطاعت از همسر :: ۱۳۸٦/۱/٦
» برای مادرم :: ۱۳۸٦/۱/۱
» چهارشنبه سوری :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
» جسم سخت :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» تا زنده ايم بايد زندگی کنيم. :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٢
» شيطنت خبرنگار :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
» ايران و سنگال و مسلمانی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» ترس :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
» آفسايد :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» نگاهی از گوشه چشم :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» بلوغ زن در اسپانيا :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» وارث بی نظر :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» کلمه و سکوت :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
» برنامه من برای آينده :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» بازی اينترنتی(يلدا) :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» کريسمس :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
» پينوشه :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» عکس دسته جمعی :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» خانه تکانی و ارواح خبيثه :: ۱۳۸٥/٩/٧
» صاعقه و تکرار :: ۱۳۸٥/٩/۱
» نياز فوری :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» روزهای من :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» تنهايی :: ۱۳۸٥/۸/٩
» گوسفند سياه :: ۱۳۸٥/۸/۳
» قصر يخ :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» عروسک :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
» ماجرای يک کامنت و يک ترانه :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» آرشيو :: ۱۳۸٥/٧/٩
» آگهی نيازمنديها :: ۱۳۸٥/٧/٤
» محله لاوا پی يس :: ۱۳۸٥/٦/٢٩
» مردان٫راهنمای استفاده و بکار بردن :: ۱۳۸٥/٦/٢٥
» افکارم را کنترول نکن :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
» دوست قديمی من :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» پريچهر :: ۱۳۸٥/٦/۸
» بحث های هميشيگی و بی خطر :: ۱۳۸٥/٦/٤
» فروشگاه ابنترنتی :: ۱۳۸٥/٦/۱
» قالب جديد :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» مشکلات :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» ديوانه؟ :: ۱۳۸٥/٥/۱٩
» دلزدگی :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» روزهای خوب و روزهای بهتر :: ۱۳۸٥/٥/٧
» آزمايش خطرناک :: ۱۳۸٥/٥/۳
» ميل سفر :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
» اطلاعيه با تاخير :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» يک پرسش :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» زرنگی يا ... :: ۱۳۸٥/٤/٧
» دوست ندارم :: ۱۳۸٥/٤/۱
» راه زندگی :: ۱۳۸٥/۳/٢٦
» نمايش باشکوه زندگی :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» رابطه فوتبال با... :: ۱۳۸٥/۳/۱٢
» عدالت مردانه :: ۱۳۸٥/۳/۳
» انتقام زنانه :: ۱۳۸٥/٢/٢۸
» قوی و حساس :: ۱۳۸٥/٢/٢٢
» فوايد تنها زندگی کردن :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
» روز من :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» عادت! :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» بازگشت :: ۱۳۸٥/٢/٦
» اطلاعيه :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» جمله های خواندنی :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
» دوست دارم :: ۱۳۸٥/۱/٧
» جشن سال نو در مادريد :: ۱۳۸٥/۱/٤
» دختر مو طلايی :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
» چهارشنبه سوری :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
» يازده مارس :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» جاذبه جنسی يک زن :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
» خنده و گريه :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
» نوشتن :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» ۱۳۸٤/۱٢/۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱
» کارناوال :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٩
» ديکتاتور خانگی :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» کاريکاتور :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» آيا به ايرانی بودنتان افتخار ميکنيد؟ :: ۱۳۸٤/۱۱/۸
» ۱۳۸٤/۱۱/۳ :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
» پيروزی دو زن :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
» رييس جمهور پا برهنه ها٫يا مد قرن بيست و يکم :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٢
» اولين جشن سال :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٥
» شادباش :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» قانون ضد تنباکو :: ۱۳۸٤/٩/٢٥
» تولد يک دوست :: ۱۳۸٤/٩/٢٢
» کابوس شيرين :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
» من و قولم :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» روز های مادريد :: ۱۳۸٤/٩/٤
» من و فوتبال :: ۱۳۸٤/۸/٢٩
» شبهای مادريد :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
» جمهوری يا پادشاهی؟ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» تولد يک شاهزاده :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
» آمريکا و ارشاد :: ۱۳۸٤/۸/٩
» نظر خواهی :: ۱۳۸٤/٧/٢۸
» يک مرد ايده آل! :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» حق يا زور :: ۱۳۸٤/٧/۱۳
» اتا و ايرا :: ۱۳۸٤/٧/٤
» انقلاب و عشق :: ۱۳۸٤/٦/٢٤
» نيروی خواستن :: ۱۳۸٤/٦/۱٧
» طنز :: ۱۳۸٤/٦/٩
» فرهنگ آفريقايی :: ۱۳۸٤/٦/۳
» دريا :: ۱۳۸٤/٥/٢٥
» مرگ يک شخصيت :: ۱۳۸٤/٥/۱٢
» زن رها شده از ستم؟ :: ۱۳۸٤/٥/٦
» بازی سرنوشت؟ :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» يک مرد :: ۱۳۸٤/٤/٢۳
» سان فرمين :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» اسپرانزا و رافايل :: ۱۳۸٤/٤/٧
» رييس دولت دلخواه :: ۱۳۸٤/٤/۱
» پيشگويی :: ۱۳۸٤/۳/٢٤
» فوتبال و خانمها :: ۱۳۸٤/۳/٢٠
» پياده روی :: ۱۳۸٤/۳/۱٥
» اتحاد :: ۱۳۸٤/۳/٤
» هنر بهتر است يا سياست؟ :: ۱۳۸٤/٢/٢٥
» آقای ازنار در نقش نويسنده :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
» ازدواج دو باره مد ميشود :: ۱۳۸٤/٢/٩
» سربازی :: ۱۳۸٤/۱/۳۱
» جشن بهار :: ۱۳۸٤/۱/٢٤
» اسرار عشق :: ۱۳۸٤/۱/۱٧
» هفته مقدس :: ۱۳۸٤/۱/٥
» جشن آتش در اسپانيا :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٥
» تقاضای ازدواج :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
» کمک به آسيب ديدگان سونامی :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
» قانون اساسی اروپا :: ۱۳۸۳/۱٢/۳
» راز بقا :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٧
» انتقاد :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
» ارتباط :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
» سينمای اسپانيا :: ۱۳۸۳/۱۱/٤
» قانون يا عدالت :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٧
» پادشاهان شرقی :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
» متلک :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٤
» زن در اسلام :: ۱۳۸۳/۱٠/٧
» غمها و شاديها :: ۱۳۸۳/۱٠/٢
» خرده معلومات :: ۱۳۸۳/٩/٢۸
» پرشين بلاگ :: ۱۳۸۳/٩/٢۳
» مهاجر :: ۱۳۸۳/٩/۱٧
» درد دل :: ۱۳۸۳/٩/۱٠
» کفاش :: ۱۳۸۳/٩/٧
» فرانکو :: ۱۳۸۳/٩/۱
» عزاداری :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
» انتقام :: ۱۳۸۳/۸/۱۸
» تنهايی :: ۱۳۸۳/۸/۱۱
» مراکشی ها :: ۱۳۸۳/۸/٦
» گابريل گارسيا مارکز :: ۱۳۸۳/۸/۱
» ماه رمضان :: ۱۳۸۳/٧/٢٧
» گامی برای آزادی انسان :: ۱۳۸۳/٧/٢۱
» زن کشی :: ۱۳۸۳/٧/۱٥
» خسرو واحمد (آخرين قسمت) :: ۱۳۸۳/٧/۱۱
» خسرو و احمد :: ۱۳۸۳/٧/٧
» خسرو و احمد :: ۱۳۸۳/٧/٤
» ۱۳۸۳/٦/۳۱ :: ۱۳۸۳/٦/۳۱
» ۱۳۸۳/٦/٢٥ :: ۱۳۸۳/٦/٢٥
» ۱۳۸۳/٦/۱٧ :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
» ۱۳۸۳/٦/۱٤ :: ۱۳۸۳/٦/۱٤
» ۱۳۸۳/٦/۱٢ :: ۱۳۸۳/٦/۱٢
» ۱۳۸۳/٦/٩ :: ۱۳۸۳/٦/٩
» ۱۳۸۳/٦/٦ :: ۱۳۸۳/٦/٦
» ۱۳۸۳/٦/٤ :: ۱۳۸۳/٦/٤
» ۱۳۸۳/٦/٢ :: ۱۳۸۳/٦/٢
» ۱۳۸۳/٥/٢٦ :: ۱۳۸۳/٥/٢٦
» ۱۳۸۳/٥/٢٦ :: ۱۳۸۳/٥/٢٦
» ۱۳۸۳/٥/٢٤ :: ۱۳۸۳/٥/٢٤
» ۱۳۸۳/٥/٢۳ :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
» ۱۳۸۳/٥/٢۳ :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
» ۱۳۸۳/٥/٢٢ :: ۱۳۸۳/٥/٢٢
» ۱۳۸۳/٥/٢۱ :: ۱۳۸۳/٥/٢۱
» ۱۳۸۳/٥/۱٦ :: ۱۳۸۳/٥/۱٦
» ۱۳۸۳/٥/۱٦ :: ۱۳۸۳/٥/۱٦
» ۱۳۸۳/٥/۱٥ :: ۱۳۸۳/٥/۱٥
» ۱۳۸۳/٥/۱٥ :: ۱۳۸۳/٥/۱٥
» ۱۳۸۳/٥/۱٠ :: ۱۳۸۳/٥/۱٠
» ۱۳۸۳/٥/٩ :: ۱۳۸۳/٥/٩
» ۱۳۸۳/٥/٦ :: ۱۳۸۳/٥/٦
» ۱۳۸۳/٤/٢٥ :: ۱۳۸۳/٤/٢٥
» ۱۳۸۳/٤/۱۳ :: ۱۳۸۳/٤/۱۳
» ۱۳۸۳/۳/٢۳ :: ۱۳۸۳/۳/٢۳
» ۱۳۸۳/۳/٢٠ :: ۱۳۸۳/۳/٢٠
» ۱۳۸۳/۳/۱٩ :: ۱۳۸۳/۳/۱٩
» ۱۳۸۳/۳/٩ :: ۱۳۸۳/۳/٩
» ۱۳۸۳/۳/٦ :: ۱۳۸۳/۳/٦
» ۱۳۸۳/۳/٢ :: ۱۳۸۳/۳/٢
» ۱۳۸۳/۳/٢ :: ۱۳۸۳/۳/٢
» ۱۳۸۳/۳/٢ :: ۱۳۸۳/۳/٢
» ۱۳۸۳/٢/٢٠ :: ۱۳۸۳/٢/٢٠
» ۱۳۸۳/٢/۱٦ :: ۱۳۸۳/٢/۱٦
» ۱۳۸۳/٢/۱٦ :: ۱۳۸۳/٢/۱٦
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ۱۳۸۳/٢/۱٥
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ۱۳۸۳/٢/۱٥
» ۱۳۸۳/٢/۱٠ :: ۱۳۸۳/٢/۱٠
» ۱۳۸۳/۱/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱/٢٦
» ۱۳۸۳/۱/٢٥ :: ۱۳۸۳/۱/٢٥
» ۱۳۸۳/۱/٢۳ :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» ۱۳۸۳/۱/۸ :: ۱۳۸۳/۱/۸
» ۱۳۸۳/۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱/٢
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۸